Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanbiedingen/overeenkomsten

1.1 
Alle aanbiedingen van candlecovershop.com zijn vrijblijvend en candlecovershop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen, specificaties, teksten en afbeeldingen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

1.2 
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door candlecovershop.com. 
candlecovershop.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt candlecovershop.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 2. Prijzen en betalingen

2.1 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele betaling-, handlings- en verzendkosten, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

2.2 
Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.3 
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

2.4 
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten dalen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, kunt u ons een email zenden inzake de bestelling. Primair zal restitutie plaatsvinden voor het bedrag van de bewuste prijswijziging of kan gekozen worden om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen (7) dagen na mededeling van de prijswijziging door candlecovershop.com. 
Een en ander ter discretie van de directie van candlecovershop.com. Op een eventuele beslissing kan door klant geen aanspraak worden gemaakt.

2.5 
Bestellingen kunnen slechts geannuleerd worden binnen een termijn van 7 dagen na bestelling (de zogeheten Afkoelingsperiode) door middel van een persoonlijke email aan info@candlecover.nl onder vermelding van bestelnummer en de bij candlecovershop.com bekende klantgegevens. De annulering van de bestelling wordt dan door candlecovershop.com in behandeling genomen en u ontvangt een schriftelijke bevestiging (geautomatiseerde mail) van de annulering.

2.6 
Indien klant, hierna te noemen Opdrachtgever, heeft aangegeven dat men voor betaling van de bestelling gebruik wenst te maken van een bankoverboeking en het voldoen van de betaling voor de bestelling blijft uit dan is Opdrachtgever gehouden en dus verantwoordelijk voor betaling van de openstaande factuur. Opdrachtgever zal de betaling van de bestelling verzorgen, zonder dat candlecovershop.nl hiertoe actie behoeft te ondernemen. candlecovershop.com zal, bij het uitblijven van betaling binnen een termijn van 7 dagen na bestelling, de opdrachtgever een herinnering sturen. Bij het wederom uitblijven van betaling zal candlecovershop.nl gerechtigd zijn om administratiekosten van € 12,50 in rekening te brengen. Wanneer betaling van de bestelling en de administratiekosten niet binnen 5 dagen na de herinnering heeft plaatsgevonden, zal candlecovershop.com de openstaande vordering over dienen te dragen aan een incassobureau.

Artikel 3. Levering

3.1 
De door candlecovershop.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige 
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 
Annulering van de opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden. Indien 
candlecovershop.com reeds kosten heeft gemaakt in verband met de opdracht – bijvoorbeeld transportkosten en/of rembourskosten - mogen deze integraal aan de opdrachtgever worden doorberekend. Er is sprake van annulering indien de onder rembours geleverde zaken op de dag van levering worden geweigerd zonder rechtsgeldige reden.

Artikel 4. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

4.1 
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 
candlecovershop.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

4.2 
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij candlecovershop.com of 
haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van candlecovershop.com

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1 
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten volgens u aan de 
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u candlecovershop.com daarvan zo 
spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

5.2 
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 
candlecovershop.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te 
vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.3 
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan candlecovershop.nl te retourneren. 
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het 
product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor het terugsturen voor uw 
rekening zijn.

Artikel 6. Overmacht

6.1 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft candlecovershop.nl in geval van 
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat candlecovershop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6.2 
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan candlecovershop.com kan 
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7. Diversen

7.1 
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met candlecovershop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door candlecovershop.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7.2 
candlecovershop.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van 
derden.

7.3 
De voorwaarden blijven van kracht ingeval candlecovershop.com geheel of ten dele van naam, 
rechtsvorm of eigenaar verandert.

7.4 
Mocht candlecovershop.com een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst overdragen aan een 
derde, geeft de opdrachtgever hiervoor reeds bij voorbaat toestemming.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Privacy
Candlecovershop.com neemt uw privacy zeer serieus. De geheimhouding en bescherming van uw 
persoonlijke gegevens zijn voor ons vanzelfsprekend. Wij weten het vertrouwen dat u in ons stelt te waarderen en zullen de uiterste zorgvuldigheid betrachten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Wij zullen uw e-mail adres, uw naam of andere persoonsgegevens nooit aan derden verkopen, verhuren of doorgeven, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. De gegevens die u invoert bij het aanmaken van een account worden alleen door ons gebruikt voor het afhandelen van uw bestellingen en voor aanbiedingen betreffende onze website.

Gebruik van cookies
Candlecovershop.com maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om u te 
identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt het accepteren van cookies in uw browser uitzetten. Een gebruiker van deze dienstverlening via internet die geen cookies accepteert van het domein www.candlecovershop.com heeft slechts beperkte toegang tot deze site. candlecovershop.com gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau.

Disclaimer
Alle informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel candlecovershop.com haar uiterste best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects, gederfde inkomsten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. candlecovershop.com ziet af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Retourzendingen
Voor het retour zenden van producten geld de volgende procedure:

1.
U dient een verzoek in, binnen uw account bij candlecovershop.com en vult hiervoor het elektronische formulier in met de gegevens die voor ons van belang zijn inzake het in behandeling kunnen nemen van het retourverzoek;

2.
U ontvangt van candlecovershop.com een schriftelijke bevestiging (geautomatiseerde email) van uw verzoek;

3.
De retourbon of de vermelde gegevens hierop dient u bij het product in de verpakking te sluiten of worden deze duidelijk op de verpakking vermeld;

4. 
Na ontvangst zullen wij conform onze Algemene Voorwaarden het product vervangen dan wel het (deel)bedrag van de bestelling restitueren;

5.
U dient zelf te zorgen voor de retourkosten en verzending, tenzij anders overeengekomen.

6.
Pakketten zonder retourbon of vermelding van de noodzakelijke gegevens kunnen niet in behandeling worden genomen en worden helaas geweigerd;

 Op al onze leveringen gelden deze algemene voorwaarden.